نوشته‌ها

ابن الرضابه حجره غريبانه جان سپرد
او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد
مسموم شدز زهرجگرسوزاُمّ فضل
ازروي شوق درره جانانه جان سپرد