نوشته‌ها

سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه تا پایان بهمن ماه را در فایل زیر ببینید.2-1سهمیه نظارت برق

2-2سهیمه طراحی برق

3-1سهیمه نظارت مکانیک

3-2سهیمه طراحی مکانیک

1-1سهمیه نظارت عمران و معماری

1-2سهمیه محاسبات

1-3سهمیه طراحی معماری