نوشته‌ها

بر اساس جدول 9-12-2 صفحه 164مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

در صورتی که دمای محیط در یک کارگاه ساختمانی در حدود ۲۸ درجه سلسیوس باشد، قالب های یک ستون را حداقل ۹ ساعت باید نگه داشت و سپس باز کرد.