برچسب: ستون

0

زمان باز کردن قالب ستون

بر اساس جدول ۹-۱۲-۲ صفحه ۱۶۴مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در صورتی که دمای محیط در یک کارگاه ساختمانی در حدود ۲۸ درجه سلسیوس باشد، قالب های یک ستون را حداقل ۹ ساعت باید...