نوشته‌ها

پیرو صورتجلسه کمیته محترم ماده 35 اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر نمونه گیری از ساختمانهای مسکونی در حال اجرا با سازه 3D Panel توسط گروه مهندسی خانه سازی، مقاومت فشاری مغزه ها با نتایج بسیار مطلوب مستخرج گردید؛ ضمن تقدیر و تشکر از ناظرین محترم بابت دقت نظر در امر خطیر نظارت، این نمایندگی بر خود لازم می داند از جنابان مهندسین علی عبدالهی(رمضانعلی)، علی عبدالهی و جواد حسن زاده (گروه مهندسی خانه سازی) بعنوان مجری ساختمانهای 3D Panel در سطح شهر بابت اجرای باکیفیت و مناسب تقدیر و تشکر نماید.