نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ 98/4/26 ساعت 19:30 نشست مشترک برگزار و ناظرین محترم نظام کاردانی دغدغه ها و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.
در این جلسه که در فضای صمیمی برگزار گردید ضمن تبیین صورتجلسه مورخ 98/2/28 اداره کل راه و شهرسازی بعنوان سند بالادستی در روابط فیمابین، بر انسجام و وفاق بیش از پیش تأکید شد.

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با ریاست محترم سازمان نظام کاردانی و ناظرین محترم نظام کاردانی