برچسب: جلسه

0

صورتجسله مشترک نمایندگی با معاونت اداره کل و مدیریت راه و شهرسازی شهرستان طبس

صورتجسله مشترک نمایندگی با معاونت اداره کل و مدیریت راه و شهرسازی شهرستان طبس را در ذیل دانلود نمایید. صورتجلسه_نمایندگی_و_راه_و_شهرسازی

0

جلسه دیدار مدیر و مشاورین دفتر نمایندگی با مسئولین مرکز فنی و حرفه ای شهرستان طبس

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ ۹۸/۶/۹ ساعت ۹ جلسه برگزار گردید؛ در این دیدار که جناب آقای مهندس رضائیان معاون محترم و آقای غلامی مسئول محترم آموزش مرکز فنی و حرفه ای حضور...

0

جلسه مدیر دفتر و مشاورین نمایندگی با ریاست و اعضای هیات مدیره محترم سازمان

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ۹۸/۶/۹ ساعت۱۷ جلسه درمحل سالن جلسات سازمان برگزارگردید. دراین دیدار مدیر و مشاورین،مطالبات نمایندگی اعم‌از خرید زمین یا ساختمان با توجه به نیازهاوپاسخگویی بهتر به ارباب رجوع ، برقراری...