نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۴ ساعت ۱۰ در محل بنیاد مسکن تشکیل گردید.
در این جلسه در مورد ضوابط، مقررات و نحوه واگذاری های زمین های طرح اقدام ملی بحث و بررسی صورت پذیرفته و پیشنهادات با توجه به قوانین بالادستی از سوی نظام مهندسی ساختمان جهت طرح در استان مطرح گردید.