نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده با اعضای کمیته تخصصی عمران سه شنبه 98/4/18 ساعت 18:30 جلسه کمیته تخصصی برگزار و مباحث فنی اصلی و با اولویت حاکم بر ساخت و ساز شهری مشخص و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه آقای مهندس الاهی بعنوان رئیس کمیته تخصصی عمران تعیین گردید.

اولین جلسه کمیته تخصصی عمران