نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ 98/4/19 جلسه تخصصی مکانیک برگزار و موارد فنی در حوزه تأسیسات مکانیکی و گاز مطرح و در مورد ساز و کار لازم جهت ارتباط بیش از پیش ناظرین هماهنگ کننده با ناظرین تأسیسات مکانیک بحث و بررسی صورت پذیرفت؛ در این جلسه آقای مهندس قادری بعنوان رئیس گروه تخصصی مکانیک تعیین گردید.

اولین جلسه کمیته تخصصی مکانیک