نوشته‌ها

#اشکال_اجرائی
خروج از محوریت تیر نسبت به صفحه زیر سری و عدم تامین طول جوش

سازه اسکلت فلزی قاب خمشی + بادبندی

خروج از محوریت تیر نسبت به صفحه زیر سری و عدم تامین طول جوش