نوشته‌ها

صورتجلسه هیئت مشاورین با رؤسای فنی و حرفه ای، اتاق اصناف و تشکیلات خانه کارگر را از ذیل دانلود نمایید.

صورتجلسه552