نوشته‌ها

 

براساس مبحث پنجم، استفاده از آجر های ترکدار، کج ومعوج، گود و برجسته که انحنای گودی و برجستگی آنها از 5mm تجاوز نکند،بی اشکال است، مشروط بر اینکه تعداد آنها از 20٪ کل آجرها تجاوز نکند.