نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت۱۶:۳۰ از پروژه های در حال احداث سطح شهر تحت نظارت آقایان مهندسین طالب زاده و نظری ناظرین محترم هماهنگ کننده و آقایان مهندسین مناجاتی، اسماعیل زاده و عظیمی زاده ناظرین محترم تأسیسات الکتریکی و مکانیکی توسط کارگروه بازدید صورت پذیرفت.