برچسب: بازدیدها

0

بازدید کمیته نظارت عالیه ماده ۳۵

پیرو هماهنگی های بعمل آمده اعضای محترم کمیته نظارت عالیه ماده ۳۵ استان از پروژه های تحت نظارت ناظرین سازه، معماری و تأسیسات برقی و مکانیکی بازدید بعمل آورده و ضمن بررسی ارسال گزارشات...