نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ 12/4/98 ساعت 19:00 از دستگاه تیرچه  بازدید اعضای نظام مهندسی ساختمان طبس از کارگاه حاج محمود یعقوبیقلاب زن توسط جمعی از اعضای نظام مهندسی شامل طراحان و ناظرین بازدید بعمل و مشخصات و نقطه نظرات مورد نظر طراحان و ناظرین جهت ساخت تیرچه با کیفیت مناسب به ایشان و اپراتورها منتقل گردید.