نوشته‌ها

 

🔻نبود مهندس ناظر تاسیسات در زمان اجرا
🔻انتخاب محل حفر چاه تا محل اتصال بایستی متناسب باشد.
🔻انتخاب قطر سیم مسی با توجه بعد فاصله نسبت مستقیم دارد که مد نظر قرار نگرفته است

  • بازدید دستگاه نظارت از چاه ارت