نوشته‌ها

اشکال اجرائی
رعایت نکردن حریم خطوط برق

نکته نظارتی
حریم برق فشار ضعیف یک متر و سی سانتی متر است.