نوشته‌ها

مسئولین محترم دفاتر طراحي:
جلسه آموزشي نرم افزار Merge جهت بررسي و کنترل نقشه هاي سازه و معماري شنبه 98/4/29 ساعت 10 در محل نمايندگي.

حضور نقشه کش فعال دفتر در جلسه الزاميست.