نوشته‌ها

در ستون های طبقه آخر برای مهار کامل میلگردها بایستی میلگردهای طولی با زاویه ۹۰ درجه خم شده و در داخل تیر قرار گیرد