نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس Blog

0

اخلاق مهندسی

✅مردم جامعه «مهندسی» را یک «حرفه» و «مهندسان» را «حرفه مند» می دانند؛ 🔴اما شرایط حرفه مندی چیست و حرفه مند کیست⁉️ ◻️حرفه مند کسی است که از دانشی تخصصی و عمیق برخوردار است....