دسته: اطلاعات فنی دپارتمان مکانیک

0

فلوچارت گروه های چهارگانه (سازه ای، معماری، برقی، مکانیکی)

فلوچارت گروههای چهارگانه فلوچارت گروه سازه فلوچارت گروه مکانیک فلوچارت گروه برق فلوچارت گروه معماری    

نکات فنی لوله کشی گاز ساختمانها 2

نکات فنی لوله کشی گاز ساختمانها

علمک۱-انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست.۲-فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف ۲۵ متر مکعب در ساعت ۵۰ سانتی متر لحاظ گردد.۳-در صورت...