دسته: اطلاعات فنی دپارتمان مکانیک

نکات فنی لوله کشی گاز ساختمانها 2

نکات فنی لوله کشی گاز ساختمانها

علمک۱-انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست.۲-فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف ۲۵ متر مکعب در ساعت ۵۰ سانتی متر لحاظ گردد.۳-در صورت...