بر اساس هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ 12/4/98 ساعت 18:30 اولین جلسه گروه تخصصی برق تشکیل و در این جلسه جناب آقای مهندس لعل بعنوان رئیس گروه تخصصی برق تعیین گردید.

اولین جلسه گروه تخصصی برق

جلسه مدیر دفتر ن جلسه مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با جناب آقای مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری محترم  مایندگی و مشاورین با جناب آقای مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری محترم

در روز چهارشنبه مورخ 12/4/98 رأس ساعت 12:00 در محل دفتر آقای مهندس مرتضوی نشست مشترک مدیر و مشاورین نمایندگی با ایشان و مسئولین دوایر و کارکنان دوایر ساختمانی و عمران برگزار و مسائل و نقطه نظرات مختلف در حوزه ساخت و ساز شهری را منتقل نمودند؛ در این نشست آقای مهندس مرتضوی بر استفاده از ظرفیت مهندسین در پروژه های عمرانی و عام المنفعه طبس تأکید و عنوان نمودند با همکاری فیمابین نظام مهندسی و شهرداری بیش از پیش در خدمت مردم عزیز طبس خواهیم بود و رعایت استحکام و استاندارد در ساختمان سازی جزء حقوق شهروندی است.

جلسه مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با جناب آقای مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری محترم

طی هماهنگی بعمل آمده ساعت 18:30 سه شنبه مورخ 98/4/11 نشست کارگروه مجریان در محل نمایندگی برگزار گردید.
طرفین ضمن تبادل نظر برنامه های خود برای سامان دادن بهتر به گروه های مختلف مجریان در حوزه های ساختمانی و تأسیساتی را مطرح نمودند؛ مقرر گردید برنامه ریزی لازم توسط کارگروه، جهت اجرایی نمودن پیشنهادات صورت پذیرد.
در این جلسه جناب آقای مهندس ابوالفضل صدقی رابط مشاورین با کارگروه در بخش تأسیسات، جناب آقای مهندس سیدعلی علوی رابط مشاورین با کارگروه در بخش ساختمانی و جناب آقای مهندس رضا رستم زاده بعنوان رئیس کارگروه مجریان تعیین گردیدند.