دسته: کمیته مکانیک

0

اولین جلسه گروه کنترل نقشه مکانیک

طی هماهنگی بعمل آمده اولین نشست هماهنگی گروه کنترل نقشه در روز سه شنبه مورخ ۲۸/۳/۹۸ رأس ساعت ۱۸:۳۰ در محل نمایندگی برگزار گردید؛ اعضای گروه کنترل نقشه مکانیک: آقایان مهندسین بهروز جهانی، سیدمحمدامیر...