جلسه کمیته تخصصی مکانیک (اتاق خواب و بخاری دودکش دار)

 

صورتجلسه610

دومین جلسه کمیته تخصصی مکانیک
یکشنبه مورخ 98/5/13

طی هماهنگی بعمل آمده اولین نشست هماهنگی گروه کنترل نقشه در روز سه شنبه مورخ 28/3/98 رأس ساعت 18:30 در محل نمایندگی برگزار گردید؛
اعضای گروه کنترل نقشه مکانیک: آقایان مهندسین بهروز جهانی، سیدمحمدامیر برکاتی، احسان حسینی مقدم و بهنام طالبی و خانمها مهندسین معصومه قاسم زاده و مریم سالاری
در این جلسه آقای مهندس سیدمحمدامیر برکاتی بعنوان رئیس گروه کنترل نقشه تعیین گردید.