قابل توجه همکاران محترم طراح و گروه تخصصی عمران

برگزاری دوره بازآموزی ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

زمان:
پنجشنبه: ۱۴۰۰٫۰٨٫۰۶ 👈 ۱۶ الی ۲۰
جمعه: ۱۴۰۰٫۰٨٫۰۷ 👈 ۹ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹

مدرس:
جناب آقای مهندس علی همایون مهر

مکان:
دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس

رزومه مدرس:

  • عضو کمیسیون تخصصی عمران دو دوره نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
  • دبیر کمیسیون تخصصی فعلی
  • عضو کمیته کنترل نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
  • پایه یک نظارت، اجرا و پایه ۲ محاسبات