دسته: نکات آموزشی

0

محل قرارگیری مصالح ساختمانی

طبق بند ۱۲-۲-۲-۱-الف مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که مخاطراتی برای عابران، خودروها، تاسیسات عمومی بناها و درختان مجاور کارگاه ساختمانی به وجود...

0

دوره بازآموزی نکات نظارتی و اجرا در ساختمانهای اسکلت بتن

چهارشنبه و پنج شنبه مورخ۱۳و۱۴ شهریور ۹۸ ازساعت۱۷الی۲۰باحضور ناظرین عمران و معماری وبا تدریس جناب آقای مهندس علمی جلسه اول دوره بازآموزی برگزارگردید.

0

استفاده از آجر های ترکدار، کج ومعوج، گود و برجسته

  براساس مبحث پنجم، استفاده از آجر های ترکدار، کج ومعوج، گود و برجسته که انحنای گودی و برجستگی آنها از ۵mm تجاوز نکند،بی اشکال است، مشروط بر اینکه تعداد آنها از ۲۰٪ کل...