دسته: مصوبات و صورتجسات هیئت مشاورین

0

جلسه هیئت مشاورین و بررسی ارتقاء نرم افزار گزارش نویسی

صورتجلسه ۵۳۱ جلسه هیئت مشاورین و بررسی ارتقاء نرم افزار گزارش نویسی را در زیر دانلود کنید. جلسه هیئت مشاورین و بررسی ارتقاء نرم افزار گزارش نویسی

0

صورتجلسه۵۲۰ (جلسه با مسئولین دفاتر طراحی جهت هماهنگی بین دفاتر و طراحان)

فایل صورتجلسه۵۲۰ (جلسه با مسئولین دفاتر طراحی جهت هماهنگی بین دفاتر و طراحان) را از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. صورتجلسه ۵۲۰