دسته: مصوبات معماری

0

جلسه مشترک کمیته تخصصی معماری استان با کمیته تخصصی معماری نمایندگی

پیرو هماهنگی بعمل آمده با کمیته تخصصی استان در تاریخ ۱۳/۸/۹۵ جلسه مشترک فیمابین دو کمیته تخصصی استان و نمایندگی برگزار و مسائل مختلف در حوزه دفاتر طراحی نظارت معماری و اقدام پژو هشی...

صورتجلسه شماره۴۰۴:کمیته تخصصی معماری 0

صورتجلسه شماره۴۰۴:کمیته تخصصی معماری

صورتجلسه شماره۴۰۴                                              تاریخ: ۱۳/۰۵/۹۴     حاضرین در جلسه: کمیته تخصصی معماری: آقایان سیدسعید صادق‌زاده، محمد هادیان، ابوالفضل حسینی و علی عبدالهی و خانم فاطمه کریمی اعضای گروه معماری: خانم صدیقه سادات علوی طبسی غائبین: ­­­...

صورتجلسه شماره۳۹۰:کمیته تخصصی معماری، معماری ایرانی_اسلامی 0

صورتجلسه شماره۳۹۰:کمیته تخصصی معماری، معماری ایرانی_اسلامی

صورتجلسه شماره۳۹۰                        تاریخ: ۱۲/۰۲/۹۵     حاضرین در جلسه: کمیته تخصصی معماری: آقایان سیدسعید صادق‌زاده، محمد هادیان، ابوالفضل حسینی و رمضانعلی عبدالهی و خانم فاطمه کریمی اعضای گروه معماری و دفاتر: خانمها:صدیقه سادات علوی طبسی...

صورتجلسه شماره۳۸۷ :جلسه هم‌اندیشی هیئت رئیسه با گروه معماری، بررسی عملکرد وضعیت جاری نمایندگی و ارائه پیشنهادات و انتقادات برای برنامه‌های آتی 0

صورتجلسه شماره۳۸۷ :جلسه هم‌اندیشی هیئت رئیسه با گروه معماری، بررسی عملکرد وضعیت جاری نمایندگی و ارائه پیشنهادات و انتقادات برای برنامه‌های آتی

صورتجلسه شماره۳۸۷             تاریخ: ۰۵/۰۲/۹۵     حاضرین در جلسه: آقایان جواد نوری‌زاده، عباس عباسی، سید سعید صادق‌زاده و عباس لعل گروه معماری: خانمها نرگس سادات تنها خیابانی، فاطمه کریمی، راضیه سنگکی و صدیقه سادات...

صورتجلسه شماره۳۶۸:جلسه کمیته تخصصی معماری در ادامه روند سلسله بررسیها و آیتم‌های معماری ایرانی-اسلامی 0

صورتجلسه شماره۳۶۸:جلسه کمیته تخصصی معماری در ادامه روند سلسله بررسیها و آیتم‌های معماری ایرانی-اسلامی

صورتجلسه شماره۳۶۸                           تاریخ: ۱۶/۱۰/۹۴     حاضرین در جلسه: گروه تخصصی معماری: آقایان سیدسعیدصادق‌زاده و ابوالفضل حسینی و خانم فاطمه کریمی گروه معماری: آقای رمضانعلی عبدالهی و خانم راضیه سنگکی غائبین: ­­­ گروه تخصصی معماری: آقایان...

صورتجلسه شماره۳۶۴ :جلسه کمیته تخصصی معماری و دفاتر بررسی، تدوین و تصویب قرارداد طراحی دفاتر با مالکین محترم، ارائه سرفصل‌های معماری ایرانی- اسلامی 0

صورتجلسه شماره۳۶۴ :جلسه کمیته تخصصی معماری و دفاتر بررسی، تدوین و تصویب قرارداد طراحی دفاتر با مالکین محترم، ارائه سرفصل‌های معماری ایرانی- اسلامی

صورتجلسه شماره۳۶۴                                            تاریخ: ۰۵/۱۰/۹۴     حاضرین در جلسه: کمیته تخصصی معماری: آقایان سیدسعید صادق‌زاده(نیارش)، ابوالفضل حسینی(مهراز) و فاطمه کریمی اعضای گروه معماری و دفاتر: صدیقه سادات علوی طبسی(افراز)، خانم سنگکی(ایمن سازان)، هادی باقری دوم(زرین بنا)،...

صورتجلسه شماره۳۶۲:گروه تخصصی معماری 0

صورتجلسه شماره۳۶۲:گروه تخصصی معماری

صورتجلسه شماره۳۶۲                                              تاریخ: ۲۸/۰۹/۹۴     حاضرین در جلسه: گروه تخصصی معماری: آقای سیدسعیدصادق‌زاده گروه معماری و دفاتر: آقایان رضارستم زاده(الماس شرق)، هادی سلجوقی(نیارش)، مهدوی(ایمن سازان)، مهدی زارع(طرح آفرینان پارس)،     چوبداری(نخل‌گستر)، محمدعلی جلالیان(خشت اول)، هادی باقری...