دسته: مصوبات معماری

0

سهمیه نظارت و طراحی گروه های چهارگانه

سهمیه نظارت و طراحی گروههای چهارگانه را در ادامه دانلود نمایید. طراحی برق طراحی معماری طراحی مکانیک محاسبات سازه نظارت برق نظارت عمران و معماری نظارت مکانیک  

0

صورتجلسه شماره۴۷۲:کمیته تخصصی معماری

صورتجلسه شماره۴۷۲                                               تاریخ: ۲۱/۱۱/۹۶     حاضرین در جلسه: کمیته تخصصی معماری: سید سعید صادق زاده،رمضانعلی عبدالهی، علی عبدالهی، ملیحه کریمی گروه معماری: خانم مهندس مرضیه حسن زاده غائبین: – موضوع جلسه:  سیما و منظر شهری...

0

صورتجلسه شماره۴۶۳:کمیته تخصصی معماری

صورتجلسه شماره۴۶۳                                                                                   تاریخ: ۱۸/۰۹/۹۶     حاضرین در جلسه: آقایان سیدسعیدصادق زاده، محمد هادیان، علی عبدالهی و رمضانعلی عبدالهی (اعضای کمیته تخصصی) مهدی صالحی، جواد احمدی و مرضیه حسن زاده (اعضای گروه معماری) غائبین: خانم ملیحه...