فایل ارائه با موضوع؛
“تشریح پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰”
در وبینار برگزار شده توسط واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

جلسه کمیته تخصصی معماری

 

 

صورتجلسه619

بازآموزی ابلاغیه های کمیته تخصصی معماری

 

صورتجلسه612

 

صورتجلسه597

صورتجلسه590

صورتجلسه 579 کمیته تخصصی معماری را از زیر دانلود کنید.

صورتجلسه579

صورتجلسه 574 جلسه کمیته تخصصی معماری را از زیر دانلود کنید.

صورتجلسه574

صورتجلسه 567 جلسه کمیته تخصصی معماری را از زیر دانلود نمایید.

صورتجلسه567