دسته: مصوبات معماری

0

صورتجلسه شماره۴۷۲:کمیته تخصصی معماری

صورتجلسه شماره۴۷۲                                               تاریخ: ۲۱/۱۱/۹۶     حاضرین در جلسه: کمیته تخصصی معماری: سید سعید صادق زاده،رمضانعلی عبدالهی، علی عبدالهی، ملیحه کریمی گروه معماری: خانم مهندس مرضیه حسن زاده غائبین: – موضوع جلسه:  سیما و منظر شهری...

0

صورتجلسه شماره۴۶۳:کمیته تخصصی معماری

صورتجلسه شماره۴۶۳                                                                                   تاریخ: ۱۸/۰۹/۹۶     حاضرین در جلسه: آقایان سیدسعیدصادق زاده، محمد هادیان، علی عبدالهی و رمضانعلی عبدالهی (اعضای کمیته تخصصی) مهدی صالحی، جواد احمدی و مرضیه حسن زاده (اعضای گروه معماری) غائبین: خانم ملیحه...

0

جلسه مشترک کمیته تخصصی معماری استان با کمیته تخصصی معماری نمایندگی

پیرو هماهنگی بعمل آمده با کمیته تخصصی استان در تاریخ ۱۳/۸/۹۵ جلسه مشترک فیمابین دو کمیته تخصصی استان و نمایندگی برگزار و مسائل مختلف در حوزه دفاتر طراحی نظارت معماری و اقدام پژو هشی...

صورتجلسه شماره۴۰۴:کمیته تخصصی معماری 0

صورتجلسه شماره۴۰۴:کمیته تخصصی معماری

صورتجلسه شماره۴۰۴                                              تاریخ: ۱۳/۰۵/۹۴     حاضرین در جلسه: کمیته تخصصی معماری: آقایان سیدسعید صادق‌زاده، محمد هادیان، ابوالفضل حسینی و علی عبدالهی و خانم فاطمه کریمی اعضای گروه معماری: خانم صدیقه سادات علوی طبسی غائبین: ­­­...