جلسه کمیته تخصصی برق (طراحان برق)

جلسه کمیته تخصصی برق

 

صورتجلسه611

صورتجلسه 560 کمیته تخصصی برق را می توانید در ادامه دانلود نمایید.

صورتجلسه560

صورتجلسه کمیته تخصصی برق را در ذیل دانلود نمایید.

صورتجلسه555

فایل صورت جلسه دومین کمیته تخصصی برق را در ذیل دانلود نمایید.

صورتجلسه 536

سهمیه نظارت و طراحی گروههای چهارگانه را در ادامه دانلود نمایید.

طراحی برق

طراحی معماری

طراحی مکانیک

محاسبات سازه

نظارت برق

نظارت عمران و معماری

نظارت مکانیک

 

فایل صورتجلسه ۵۲۴ اولین جلسه گروه تخصصی برق را از زیر دانلود نمایید.

صورتجلسه524

فایل صورتجلسه517(گروه کنترل نقشه برق؛ تعیین دستورالعمل تهیه و کنترل نقشه ها) را در ذیل می توانید دانلود نمایید.

صورتجلسه 517

فایل صورتجلسه514 (هماهنگی بین اعضای محترم کنترل نقشه گروه برق) را در ذیل میتوانید دانلود نمایید.

صورتجلسه 514