دسته: لیست مهندسین نقشه بردار

0

گروههای تخصصی چهارگانه

عمران: علیرضا الاهی- جواد نوری زاده- محمدحسین فرحناکی مقدم- کاظم ملاحسن زاده- محسن روحی- اسحق توسن و نسرین رحیمی نیاری معماری: رمضانعلی عبدالهی- مهدی صالحی- محمد هادیان- جواد احمدی-ملیحه کریمی مرضیه حسن زاده مکانیک:...