عمران: علیرضا الاهی- جواد نوری زاده- محمدحسین فرحناکی مقدم- کاظم ملاحسن زاده- محسن روحی- اسحق توسن و نسرین رحیمی نیاری

معماری: رمضانعلی عبدالهی- مهدی صالحی- محمد هادیان- جواد احمدی-ملیحه کریمی مرضیه حسن زاده

مکانیک: اسداله قادری- بهروز جهانی- احسان حسینی مقدم- سیدمحمدامیر برکاتی- بهنام طالبی- ناصر عظیمی زاده- مهدی روئین تن- مریم سالاری ومعصومه قاسم زاده

برق: عباس لعل- حسین اسماعیل زاده- ابوالفضل صدقی- حسین دادالهی- وحید محمدنژاد- هادی مددی