نویسنده: مدیر ارشد

0

فراخوان دعوت برای تصدی مدیر دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان

⭐️ الف: با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان مقرر گردید از بین مهندسان عضو پروانه دار سازمان در شهرستانهای #قاین، #طبس #فردس، #سرایان، #بشرویه فراخوان جهت شناسائی افراد متقاضی و واجد شرایط انجام...