براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جدول كد رشته‌هاي مختلف و نوع پروانه اشتغال بكار (اعم از اصلي يا مرتبط) براساس عنوان مدرك تحصيلي دانشگاهي و آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته‌ها از دفتر سازمان‌هاي مهندسي و امور بين‌الملل وزارت مسكن و شهرسازي به كليه سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استان‌ها به شرح زير ابلاغ شد:

مصوبات كميسيون ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

1- به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اصلي و مرتبط با مهندسي در يكي از رشته‌هاي ساختمان مطابق جدول كد رشته‌ها (پيوست 1)، پروانه اشتغال بكار تعلق مي‌گيرد. براي ديگر فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مرتبط نيز براساس نظر كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها، وضعيت صدور و يا تمديد پروانه اشتغال بكار آنها مشخص خواهد شد.

2- مدارك لازم جهت طرح و بررسي در كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها، مطابق پيوست (2) مي‌باشد.

3- دانش آموختگان رشته‌هاي اصلي اعم از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي كه مدارك تحصيلي آنها مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و ميانگين كل نمرات آنها كمتر از 12 باشد. در صورتيكه عنوان معادل در مدرك تحصيلي ايشان قيد نشده باشد مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مهندسي با كد اصلي دريافت نمايند.

4- فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم‌ارزي رشته‌هاي جهت تطبيق با رشته‌ها اصلي مهندسي و صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي (و مرتبط با مهندسي) عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي و معماري مطابق پيوست‌هاي 3، 4، 5 و 6 تعيين گرديده است.

5- كليه متقاضياني كه واحدهاي درسي را مطابق جداول مربوط به آن گذرانيده‌اند، مي‌توانند با ارائه ريز نمرات تأييد شده از سوي دانشگاه محل تحصيل خود به دفتر سازمان‌هاي مهندسي و امور بين‌الملل، درخواست صدور يا تمديد پروانه اشتغال بكار مهندسي نمايند و در صورت وجود كسر واحد مي‌توانند فقط پس از بررسي در كميسيون هم‌ارزي رشته‌‌ها و كسب نظر موافق كميسيون مذكور، جهت گذرانيدن كسر واحدها در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر براي حداكثر 4 درس معادل 10 واحد اقدام نمايند.

بديهي است براي اشخاصي كه بدون كسب نظر موافق كميسيون مبادرت به گذرانيدن كسري واحدها نمايند، هيچ‌گونه حقي ايجاد نخواهد شد.

6- جهت معرفي كسري واحدها توسط كميسيون هم‌ارزي رشته‌ها، معدل كل تحصيلي براي دانشگاه‌هاي دولتي حداقل 14 و براي دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي حداقل 15 الزامي مي‌باشد.

7- به فارغ‌التحصيلان رشته دبيري فني عمران در سالهاي 71-69 از دانشگاه اميركبير به استناد صورتجلسه مورخ 1/10/77 و فارغ‌التحصيلان رشته مذكور از دانشگاه‌هاي شهيد رجايي و مازندران به استناد صورتجلسه مورخ 23/12/77 براي تمديد، صدور و ارتقاء، پروانه اشتغال بكار مهندسي اصلي با كد 300 تعلق مي‌گيرد.

8- به فارغ‌التحصيلان يكي از رشته‌هاي اصلي ساختمان (داخل كشور) كه طي دوره‌هاي آزاد آموزش عالي (غيررسمي) كه به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و در اسفند سال 1370 به دانشگاه‌ها ابلاغ گرديده و كلمه معادل در گواهينامه اين فارغ‌التحصيلان قيد شده است، پروانه اشتغال بكار مهندسي (اصلي) در رشته مربوط به آن تعلق مي‌گيرد.

– به اشخاصي كه تاريخ فارغ‌التحصيلي ايشان قبل از اسفند ماه 1370 باشد پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي در رشته مربوطه تعلق مي‌گيرد.

– چنانچه معدل كل آنها زير 12 باشد، فقط پروانه اشتغال بكار مرتبط تعلق مي‌گيرد.

9- دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته در رشته‌هاي مرتبط با تأسيسات برقي و يا مكانيكي، امكان گذرانيدن كسري واحدها را نخواهند داشت.

10- ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار اشخاص حقيقي پايه سه و دو به پايه يك كه داراي 12 سال سابقه كار حرفه‌اي پس از فراغت از تحصيل بوده و دوره‌هاي آموزشي مربوط به ارتقاء پايه مذكور را گذرانيده‌اند بلامانع مي‌باشد. بديهي است دارندگان پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه سه با داشتن 7 سال سابقه كار حرفه‌اي پس از فراغت از تحصيل و گذرانيدن دوره‌هاي آموزشي مربوط به ارتقاء پايه مي‌توانند نسبت به ارتقاء پايه دو اقدام نمايند.

11- مهندساني كه قبل از اخذ مدرك كارشناسي داراي سابقه كار با مدرك كارداني باشند، در صورتي‌كه داراي مدرك تحصيلي كارداني معماري و كارشناسي عمران (يا بالعكس) باشد، سابقه كار كارداني براي دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي فقط براي تعيين حدود صلاحيت نظارت به ازاء هر پنج سال، يك سال و حداكثر ده سال مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

12- كليه فارغ‌التحصيلان كارشناسي رشته مهندسي علمي- كاربردي عمران- تأسيسات آبي (يا ساختمان‌هاي آبي) از دانشگاه شهيد عباسپور در صورت ارائه مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران (با كد 320) دريافت نمايند.

[Forwarded from Dr. Farjad Shokouhi]
13- به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مهندسي علمي-كاربردي عمران- آب و فاضلاب و علمي- كاربردي عمران- سد و شبكه از دانشگاه شهيد عباسپور پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

14- به فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي ناپيوسته عمران-عمران (بورسيه جهاد سازندگي) از دانشگاه صنعتي اميركبير با ارزشيابي معادل كارشناسي عمران، پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران با كد (380) تعلق مي‌گيرد.

15- به فارغ‌التحصيلان كارشناسي مهندسي عمران- راهداري از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران با حدود صلاحيت فقط نظارت در پايه 3، تعلق مي‌گيرد.

16- به فارغ‌التحصيلان كارشناسي مهندسي عمران – آب با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه و يا عمران – زلزله پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران با كد اصلي (300) تعلق مي‌گيرد.

17- به فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد مهندسي عمران- سازه‌هاي هيدروليكي (مهندسي عمران- آب) كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي آّبياري باشند، پروانه اشتغال بكار مهندسي عمران و يا مرتبط با عمران تعلق نمي‌گيرد.

18- به فارغ‌التحصيلان كارشناسي عمران روستايي فقط پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران تعلق مي‌گيرد.

19- متقاضيان دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي با كد اصلي رشته عمران آب كه فارغ‌التحصيل قبل از سال 76 مي‌باشند، در صورت گذرانيدن درس زلزله (3 واحد) مي‌توانند كد اصلي دريافت نمايند.

20- به فارغ‌التحصيلان رشته علمي كاربردي ساختمان فقط پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران (با كد 380) تعلق مي‌گيرد و همچنين در صورت گذرانيدن دروس تخصصي پروانه محاسبات به آنها تعلق نمي‌گيرد.

21- به دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي مهندسي آب و فاضلاب و يا سد و شبكه با مدرك كارشناسي ارشد سازه يا زلزله، پايه سه نظارت تعلق مي‌گيرد.

22- به فارغ‌التحصيلان كارشناسي ناپيوسته مهندسي ساختمان پروانه مرتبط با مهندسي عمران (با كد 380) تعلق مي‌گيرد.

23- فارغ‌التحصيلان مهندسي خط و سازه‌هاي ريلي از دانشكده راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ايران مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي عمران با حدود صلاحيت نظارت پايه سه بدون امكان ارتقاء دريافت نمايند.

24- فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد محيط زيست نمي‌توانند از سنوات كارشناسي ارشد براي دريافت صلاحيت نظارت يا محاسبه استفاده نمايند.

25- فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد سازه‌هاي دريايي نمي‌توانند از سنوات كارشناسي ارشد براي صدور و يا ارتقاء استفاده نمايند.

26- به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك-مكانيك ماشينها از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان با كد (410) تعلق مي‌گيرد.

27- به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- كشتي سازي پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

28- به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- نيروگاه پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

29- به فارغ‌التحصيلان رشته مكانيك- ساخت و توليد پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

30- به فارغ‌التحصيلان كارشناسي مهندسي شيمي- طراحي فرآيندها، پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي‌گيرد.

31- به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- تأسيسات تهويه و تبريد پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد 400) تعلق نمي‌گيرد.

32- به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مكانيك- تأسيسات حرارتي و برودتي پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد 410) تعلق مي‌گيرد.

33- به فارغ‌التحصيلان رشته كارشناسي مهندسي جريه راه‌آهن پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان (با كد 410) تعلق مي‌گيرد.

34- به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي «برق و الكترونيك» از دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد 500) و به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي (برق- الكترونيك) پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد 530) تعلق مي‌گيرد.

35- فارغ‌التحصيلان كارشناسي مهندسي شبكه‌هاي انتقال و توزيع و يا مهندسي علمي- كاربردي شبكه‌هاي انتقال و توزيع در صورت ارائه مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌توانند پروانه اشتغال بكار مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد 500) دريافت نمايند.

36- به فارغ‌التحصيلان كارشناسي ناپيوسته مهندسي كنترل و ابزار دقيق و مهندسي تكنولوژي كنترل و ابزار دقيق پروانه اشتغال بكار مرتبط با مهندسي تأسيسات برقي ساختمان (با كد 510) تعلق مي‌گيرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 19 =