نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس Blog

0

عرض تسلیت

همکار ارجمند جناب آقای مهندس رویین تن شنیدن ضایعه فوت مادربزرگ تان ما را نیز اندوهگین کرد.ما را در غم خود شریک بدانید. برای آن مرحوم علو درجات و غفران الهی و برای شما...